АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ


  РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

 СЛИВЕН

Контакти:  8800 гр. Сливен, ул. "Попска" № 11, тел. 044/62-24-63, 62-54-51, Е-mail: rdspsliven@mbox.contact.bg

Регионална дирекция за социално подпомагане е териториално поделение на Агенцията за социално подпомагане в областните административни центрове. РДСП провежда държавната политика в областта на социалното подпомагане, закрилата на детето и рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания на територията на областта.

Местонахождение:

на Регионална дирекция за социално подпомагане - Сливен

гр. Сливен, кв. "Клуцохор",

ул. "Попска" № 11

 

 

на Дирекции "С П" в областта:

Д"СП"-Сливен, ул. "Попска" № 11

Д"СП"-Котел, ул."Проф. Павлов" № 30

Д"СП"-Н. Загора, ул."П. Енев" № 100

 

 

Д Е Й Н О С Т И   на  РДСП

* Проучва потребностите на населението от социални помощи и социални услуги в областта.

* Извършва проверки и подготвя отговори на постъпили предложения, жалби, сигнали и молби.

* Контролира изпълнението на мерките за закрила на детето.

* Извършва проверки по жалби и сигнали за нарушаване правата на детето.

* Извършва прием на граждани и дава консултации по въпроси, свързани със соц. подпомагане, закрила на детето и правата на хората с увреждания.

* Координира и контролира дейността на Дирекции "Социално подпомагане"

* Съдейства и сътрудничи на юридически лица, осъществяващи дейности по закрила на детето.

* Изготвя становища и прави предложения до Главна дирекция "Социално подпомагане" за откриване и закриване на Специализирани институции за социални услуги.

         ЗАКОНОДАТЕЛСТВО                                                                                           ПРОГРАМИ

Закон за социално подпомагане

Закон за закрила на детето

Закон за семейни помощи за деца

Закон за интеграция на хора с увреждания

Закон за семейни помощи за деца

Наредба № 5/30.05.2005г.

НП "Асистенти на хора с увреждания"

НП "От социални помощи към осигуряване на заетост"

НП "За заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания"

 

ЗА НАС: